Piirkonna juhtide sõnum 

Vahemehe ülesanne

Kristus on „parema lepingu vahemees”. See leping võimaldab rahuldada nii seda, mida nõuab õiglus, kui ka seda, mida nõuab halastus. 

Misja mediatora
vanem Roseveltt Teixeira, Roheneemesaared
Vanem Roseveltt Teixeira, Roheneemesaared Piirkonna seitsekümmend

Vahemees on keegi, kes sekkub või astub vahele.

Näiteks tehakse surelikus elus äritehinguid, mille käigus ostetakse või renditakse maju või autosid, ning võib tekkida konflikte, mil vajatakse vahemeest.

Selleks et olla vahendusprotsessis edukas, peab vahemees olema neutraalne, õiglane ja erapooletu ning tagama, et tehingu kummagi osapoole õigusi ei rikuta.

Osana õnneplaanist on Issand andnud meile maise elu. Sünd on meie varasema valiku tulemus ja see on üks väga tähtis samm meie igaveses arengus.

Meie surelikku elu piiritleb aeg ning see on seetõttu lühike ja jääb iga päevaga üha lühemaks. Ometi on see meie päästmiseks oluline, kuna võimaldab meil langetada igapäevaseid valikuid, mis kas toovad meid Taevasele Isale lähemale või viivad meid Temast kaugemale.

Kuningas Benjamin õpetab meile, et „loomupärane inimene on Jumala vaenlane ja on seda olnud Aadama langemisest saadik ning saab olema ‥ igavesti, kui ta ei alistu Püha Vaimu kutsele” (Mo 3:19). Ainuüksi oma jõupingutustega ei suuda me oma lihaliku loomusega ilma abita selle elu eesmärki saavutada.

Król Beniamin

Meid tõmbavad pidevalt enda poole kaks vastandlikku jõudu. Üks neist inspireerib meid tegema head ja teine ahvatleb meid tegema kurja. „Mispärast, Issand Jumal andis inimesele vabaduse ise tegutseda. Mispärast, inimene ei saanud ise tegutseda ilma, et teda ahvatleks üks või teine.” (2Ne 2:16)

Selle sureliku elu väljakutsed on Issandale hästi teada. Ta teab meie nõrkusi ja meie tugevusi. Ta teab, et me teeme valikute tegemise protsessi käigus vigu ning on andnud just seetõttu vahemehe.

„Sest ‥ on ‥ ka vahemees üks[ainus] Jumala ja inimeste vahel.” (1Tm 2:5) See vahemees on Jeesus Kristus. Ta vahendab lepinguid, mida Isaga sõlmime. Just Tema vahendusel tuleme me oma Taevase Isa juurde.

Kristus on „parema lepingu vahemees” (Hb  8:6). See leping võimaldab rahuldada nii seda, mida nõuab õiglus, kui ka seda, mida nõuab halastus.

Tänu Jeesuse Kristuse lepitusele, kes meie pattude pärast meie eest kostis, on meil võimalus meelt parandada ja kõik lepingu nõuded täita. Tema tegi selle tehingu võimalikuks.

Issand on andnud oma lõputus tarkuses meile ühe päeva korraga, mis on jaotatud 24 tunnist koosnevaks perioodiks – iga päev on uus päev, uus võimalus, uuestisünd.


Milline imeline õnnistus on teada ja tunda, et meid saab siira meeleparanduse kaudu meie pattudest vabastada.


Jezusa Chrystusa

Me saame iga päeva lõpus oma tegude üle järele mõelda, me saame oma igapäevased jõupingutused, oma väljakutsed alandlikus palves Issanda ette tuua, Teda tänada ja Temalt uueks päevaks abi paluda. Iga päev on uuestisünd. Meil on uus võimalus õigesti valida ja möödunud päevaga võrreldes veidi parem olla.

Issand teab, et lisaks meie Õpetajale Jeesusele Kristusele, meie igavesele Ülimale Vahemehele, tuleb plaani järgi meie elus ette aegu, mil me vajame veel muidki vahemehi, kes on lähedalt võtta. Nii taastas Ta sel viimsel ajal oma kiriku prohvetite ja apostlite alusele, kes hoiavad kõiki preesterluse võtmeid, ja kus kohalikud juhid meid aitavad.

Ma tean ennekõike, et meie suurim vahemees on meie Päästja Jeesus Kristus. Milline imeline õnnistus on teada ja tunda, et meid saab siira meeleparanduse kaudu meie pattudest vabastada.

Ma tean, et kui ka kõik asjad peaksid meie elus luhtuma, isegi kui meile võidakse teha ülekohut või meid võidakse taga kiusata, lausa surmani välja, siis meie vahemees Jeesus Kristus ei eksi. Ma usaldan Teda. Ma tean, et Ta kindlustab ja tagab, et kõik meie õigused, õnnistused ja erilised võimalused on lõpuks kaitstud ning me oleme võidukad. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.