Kohalikud artiklid

Igal nädalal on meile antud võimalus mõtiskleda Jumalaga sõlmitud lepingute üle. Kui võtame vääriliselt sakramenti, siis pühendame end uuesti ja püüame alati Jeesust Kristust meeles pidada ning võtta Tema nime enda peale.
Vanem Dale G. Renlundil Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ja tema abikaasal õde Ruth L. Renlundil on rõõm kõneleda kõigile Tallinna Eesti ringkonna liikmetele ja sõpradele teisipäeval, 21. mail 2024 kell 19.00–20.30.
Kõik on oodatud ja kutsutud iga-aastasele üldkonverentsile kuulama sõnumeid lootusest, rahust ja igavesest elust, mis on saanud võimalikuks tänu Jeesusele Kristusele. Liituge meiega virtuaalsel ülemaailmsel jumalateenistusel.
Enne piirkonna seitsmekümneks kutsumist seisin silmitsi ühe oma usuteekonna kõige väljakutsuvama etapiga.
Kristus muutis kõike ja Ta võib muuta ka teie elu.
Tähistage naisi sellel ülemaailmsel Abiühingu pühalikul koosolekul. President Russell M. Nelson ja Abiühingu üldjuhatus kõnelevad naistele sellel ülemaailmsel Abiühingu pühalikul koosolekul.
VAATA, kuidas see video näitab Jeesuse Kristuse jüngriks olemise väge. SA võid jagada Kristuse VALGUST teistega, kui armastad ja teenid nagu Tema.
Vaata, kuidas ärkab ellu Mormoni Raamatu kirjakoht Alma 36:25-27. Kuidas saad sina kogeda oma elus Mormoni Raamatu õnnistusi?