Tulge templisse!

Minge Issanda kotta ja tundke seal Tema Vaimu ning suhelge Temaga ja te saate tunda rahu, mida ei leia mitte kusagilt mujalt.

Helsinki tempel

Tulge templisse! Kui te ei tule praegu, siis tulge peagi. Palvetage innukalt, seadke oma elu korda, säästke, mis iganes võimalik, lootes, et see päev võib tulla. Tempel muudab inimest ja teeb igasugused sinnamineku nimel tehtud jõupingutused ohtralt tasuvateks.

Iga Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ehitatud tempel seisab inimeste tunnistuse väljendusena, et Jumal, meie Igavene Isa, elab, et Tal on plaan oma kõikide põlvkondade poegade ja tütarde õnnistamiseks.

Helsinki templi uks

Kõik, mis toimub templis, on ülendav ja õilis. See räägib elust siin ja elust pärast surma. See räägib üksikisiku tähtsusest Jumala lapsena. See räägib perekonna kui Kõigevägevama loomingu tähtsusest. See räägib abielusuhte igavikulisusest. See räägib edasi minekust suurema hiilguse juurde. See on valguse koht, rahu koht, armastuse koht, kus tegeleme igavikuliste asjadega.

Templiõnnistused nii meestele kui naistele, kes on väärilised sinna sisenema, hõlmavad meie pesemisi ja võidmisi, et me võiksime olla Issanda ees puhtad. Need hõlmavad õpetusteenistust, milles meile antakse kohustuste ja õnnistuste and, mis motiveerivad meid evangeeliumi põhimõtetega kooskõlas oleva käitumise suunas. Need hõlmavad pitseerimistalitusi, mille kaudu see, mis on seotud maa peal, on seotud taevas, tagades perekonna jätkumise.

Nende jaoks, kes nende seinte vahele sisenevad, muutub see koda lepingute kojaks. Siin me lubame pühalikult elada Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi parimal võimalikult viisil. Me teeme lepingu Jumala, meie Igavese Isaga, elada nende põhimõtete järgi, mis on kogu tõelise religiooni kindlaks aluseks.

kivid Helsinki templi juures

On äraarvamata hulk neid, kes on elanud maa peal, kuid kellel pole kunagi olnud võimalust evangeeliumi kuulda. Surnute nimel tegutsevate elavate asemike kaudu saavad samad talitused võimalikuks neile, kes on surelikkusest lahkunud. Vaimumaailmas on surelikkusest lahkunutel vabadus nende heaks tehtud maised talitused, seal hulgas ristimine, abielu ja peresuhete pitseerimine, kas vastu võtta või nendest loobuda. Issanda töös pole mingit sundust, küll aga peab olema võimalus.

Käsikäes tihedama templis käimisega käib ka suurenev pereajalootöö. Me oleme vastutavad kõikide kunagi maa peal elanud inimeste õnnistuse, nende igavese õnnistuse eest, lugematul hulgal, arvukate meeste ja naiste põlvkondade eest, kes on elanud maa peal, kes elavad praegu maa peal ja kes tulevikus maa peal elavad.

Pühad asjad väärivad püha tähelepanu. Kui lahkute Issanda kojast, siis jääge truuks sellele pühale usaldusele mitte rääkida sellest, mis on püha ja pühitsetud. Issand on öelnud: „Pidage meeles, et see, mis tuleb ülalt, on püha, ning sellest tuleb rääkida ettevaatlikult ja kuuletudes Vaimu ohjeldamisele” (ÕL 63:64). Ning taas: „Ära suhtu hoolimatult pühadesse asjadesse” (ÕL 6:12).

Kas teie elu on täis muresid? Kas te soovite rahu oma südames ja võimalust suhelda Issandaga ning mõtiskleda Tema teede üle? Minge Issanda kotta ja tundke seal Tema Vaimu ning suhelge Temaga ja te saate tunda rahu, mida ei leia mitte kusagilt mujalt.

Artikkel on koostatud trükise „Ettevalmistused templisse minekuks” ja raamatu „Kiriku presidentide õpetused: Gordon B. Hinckley” (23. peatükk: Püha templi õnnistused) alusel.