Tulge kuulake prohveti häält

Piiskop Dean M. Davies

Esimene presidentkond 2019

Issand kuulutas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendist rääkides:

„Ja taas, ülempreesterluse ameti presidendi kohuseks on juhtida kogu kirikut ja olla nagu Mooses –

‥ jah, olla nägijaks, ilmutajaks, tõlkijaks ja prohvetiks, omades kõiki Jumala ande, mida Ta kiriku pea peale paneb” (ÕL 107:91–92; rõhutus lisatud).

Me oleme harjunud toetama Kiriku juhte pühalikul viisil kätt üles tõstes, et näidata oma heakskiitu ja toetust. Kuid tõeline toetamine on sellest füüsilisest märgist palju laiaulatuslikum. Nagu mainitakse salmis Õpetuse ja Lepingute 107:22, siis Esimest Presidentkonda „toetat[akse] kiriku usalduse, usu ja palvega”. Me toetame elavat prohvetit täielikult ja tõemeeli, kui loome viisi tema sõnade usaldamiseks, kui meil on usku tegutseda vastavalt nendele sõnadele ja seejärel palves talle Issanda jätkuvaid õnnistusi paluda.

Kui ma mõtlen president Russell M. Nelsonile, leian ma tröösti Päästja sõnades, kui Ta ütles: „Ja kui minu rahvas võtab kuulda minu häält ja minu teenijate häält, kelle ma olen määranud oma rahvast juhtima, vaata, tõesti, ma ütlen teile, et neid ei liigutata oma paigast!” (ÕL 124:45)

Meiega on tänapäeval sama lugu nagu algusaegade pühadega: Issand on ilmutanud ja ilmutab jätkuvalt Kiriku presidendile, kuidas meie päevil Jumala kuningriiki juhtida. Isiklikul tasandil annab ta juhatust, kuidas igaüks meist peaks juhtima oma elu, et meie tegemised oleksid samamoodi Issandale meelepärased.

Elavate prohvetite kuulamisel ja kuulda võtmisel on meie elule sügav, isegi elumuutev mõju. Meid tugevdatakse. Me oleme kindlamad ja vankumatud Issandas. Me kuuleme Issanda sõna. Me tunneme Jumala armastust. Me teame, kuidas oma elu sihipäraselt juhtida.

Ma armastan ja toetan president Russell M. Nelsonit ja teisi, kes on kutsutud prohvetiteks, nägijateks ja ilmutajateks. Ma tunnistan, et tal on annid, mis Issand on talle andnud, ja tunnistan, et kui me oma elus elavate prohvetite häält kindlalt kuulame ja kuulda võtame, ehitame oma elu vastavalt jumalikule mudelile, mis Issandal meie jaoks on, ning me saame igavesed õnnistused. See kutse on esitatud kõigile. Tulge kuulake prohveti häält. Jah, tulge Kristuse juurde ja elage.

(Katkend samanimelisest 2018. a sügisese üldkonverentsi kõnest)

2019. a sügisene üldkonverents toimub 5. ja 6. oktoobril.

Konverentsi otseülekannet võib vaadata veebilehelt churchofjesuschrist.org