Uus õppekava ühingutele ning isiklikuks ja peres õppimiseks

Tule, järgne mulle õpikud

 Palju aastaid on Kiriku juhid töötanud välja lõimitud õppekava, et tugevdada peresid ja inimesi plaaniga, mis on kodukeskne ja mida toetatakse Kiriku tegevustega, et õppida evangeeliumi, tugevdada usku ja edendada suuremat isiklikku jumalakummardamist. Meie püüdlused viimaste aastate jooksul muuta hingamispäev pühamaks – muuta see rõõmuks ja isiklikuks märgiks Jumalale meie armastusest Tema vastu – saavad lisa uuest tasakaalust ja seosest, mis on evangeeliumi õpetamises kodus ja Kirikus.1

Pühapäevaste koosolekute ajakava

Pühapäevased Kiriku koosolekud koosnevad 60-minutilisest sakramendikoosolekust igal pühapäeval, mis keskendub Päästjale, sakramenditalitustele ja vaimsetele sõnumitele. Pärast vaheaega, et klassidesse minna, osalevad Kiriku liikmed 50minutilises tunnis, mis vaheldub igal pühapäeval:

Pühapäevakool toimub kuu esimesel ja kolmandal pühapäeval.

Preesterluse kvoorumid, Abiühingu ja Noorte Naiste koosolekud toimuvad teisel ja neljandal pühapäeval.

Viienda pühapäeva koosolekud toimuvad piiskopkonna juhatusel.

Algühing toimub igal nädalal sellesama 50-minutilise aja jooksul ja kaasab lauluaega ning tundi.

See pühapäevane ajakava jätab rohkem aega pereõhtu ja evangeeliumi koduse uurimise tarbeks pühapäeval või muul ajal vastavalt inimeste ja perede isiklikele valikutele.

Kodust perega ja isiklikku evangeeliumi õppimist võib märkimisväärselt parandada ühtlustatud õppekavaga ja uue õppevahendiga „Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks”, mis on kooskõlas sellega, mida õpetatakse Pühapäevakoolis ja Algühingus. Jaanuaris hakkavad Kiriku noorte ja täiskasvanute Pühapäevakoolid ja Algühingu klassid uurima Uut Testamenti. Uus koduõppe õppevahend „Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks” – mis samuti õpetab Uut Testamenti – on kavandatud aitama liikmetel evangeeliumi kodus õppida. See selgitab: „See trükis on mõeldud Kiriku igale üksikliikmele ja perele. Selle eesmärk on aidata [meil paremini] õppida evangeeliumi nii iseseisvalt kui koos perega. ‥ Selles [uues] trükises toodud ülevaated on organiseeritud vastavalt iganädalasele ‥ ajakavale.”

Uued Algühingu „Tule, järgne mulle” õppetunnid, mida Kirikus õpetatakse, järgivad sama iganädalast õppekava. Täiskasvanute ja noorte pühapäevakoolitunnid esimesel ja teisel pühapäeval koordineeritakse nii, et need toetavad uut „Tule, järgne mulle” kodust õppevahendit. Teisel ja neljandal pühapäeval jätkavad täiskasvanud preesterluse ja Abiühingu koosolekutel Kiriku juhtide sõnumite uurimist, pannes põhirõhku tänapäeva prohvetite viimastele sõnumitele. Noored naised ja Aaroni preesterluse noored mehed uurivad nendel pühapäevadel evangeeliumiteemasid.

Nende muudatuste eesmärk on aidata täiskasvanutel ja pealekasvaval põlvkonnal saavutada sügavat ja kestvat uskupöördumist. Õppevahend isiklikuks ja peres kasutamiseks ütleb selle esimesel lehel: „Kogu evangeeliumi õppimise eesmärgiks on süvendada meie pöördumist ja aidata meil saada rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks. ‥ See tähendab toetuda Kristusele, et muuta meie südant.” See aitab viia seda „kaugemale klassiruumist inimese südamesse ja koju. See nõuab pidevaid, igapäevaseid püüdlusi, et evangeeliumi mõista ja selle järgi elada. Tõeline usku pöördumine nõuab Püha Vaimu mõju.”

Kõige tähtsam eesmärk ja sügava, kestva pöördumise ülim õnnistus on saada vääriliselt osa lepinguraja lepingutest ja talitustest.2

Viited.

1. Russell M. Nelson. Avasõnad. – 2018. a sügisene üldkonverents.

2. Vanem Quentin L. Cook. Sügav ja kestev pöördumine Taevasesse Isasse ja Issandasse Jeesusesse Kristusesse. – 2018. a sügisene üldkonverents.

Uut õppekava võite uurida siin