Piirkonnajuhtide sõnum 

Miks lepingud?

Abraham prays kneeling
Elder Jack N. Gerard, United States
Vanem Jack N. Gerard, Ameerika Ühendriigid Kesk-Euroopa piirkonna juhatuse teine nõuandja

Surelikkusele eelnevas maailmas esitas meie Taevane Isa plaani, milles saame Jeesuse Kristuse lepituse kaudu naasta Tema juurde. Meid koju juhatavale teele viidatakse tihti kui lepingurajale, sest see esitab selgelt meie naasmise tingimused. Leping on püha kokkulepe Jumala ja inimese või inimrühma vahel. Jumal seab konkreetsed tingimused ja Ta tõotab meid õnnistada, kui me neile tingimustele kuuletume (1). President Nelson õpetas: „Teie pühendumine Päästja järgimisele Temaga lepinguid tehes ja neist lepingutest kinni pidades avab ukse kõikide vaimsete õnnistuste ja eesõiguste saamiseks, mis on saadaval meestele, naistele ja lastele kõikjal.” (2) 

Issand avaldas prohvet Joseph Smithile: „On olemas seadus, mis on tagasivõetamatult otsustatud taevas enne selle maailma rajamist, millel põhinevad kõik õnnistused. Ja kui me saame Jumalalt mõne õnnistuse, tuleb see kuulekuse tõttu sellele seadusele, millel see õnnistus põhineb.” (3) Vanem D. Todd Christofferson tuletab meile meelde: „Lepingud, mida Jumal oma lastele pakub, on enamat kui suunised. Need seovad meid Temaga ja Temaga seotuna võime kõik asjad ära võita.” (4) Issand on lubanud meile, et Tema öeldut tehes on Ta seotud: „aga kui te ei tee seda, mida ma ütlen, ei ole teil mingit lubadust” (5). 

Aegade jooksul on Jumal oma rahvaga lepinguid sõlminud. Me teame, et Issand tegi lepingu Aadama ja Eevaga, pärast neid tulnud prohvetite ja paljude teistega. Meie ajal räägime tihti lepingust, mille Jumal sõlmis Aabrahamiga, ehk Aabrahami lepingust. Jumal lubas õnnistada Aabrahami ja tema järglasi: „evangeeliumi õnnistustega, mis on pääste, nimelt igavese elu õnnistus[tega]” (6). 

Aabrahami lepingu pärijatena on meil kohustus viia evangeelium kõikide maailma inimesteni, kutsuda teisi tulema Kristuse juurde ning olla Temaga seotud. Teiste Kristuse juurde kutsumine on kutse asuda lepingurajale, avada uks läbi „ristimislepingu iga õnnistuse juurde” ja lõpuks saada Jumala andidest kõige suurem ehk igavese elu and (7). 

Õnnistused, mida Jumal lubas Aabrahamile ja tema järglastele suure viimsete päevade kokkukogumise kohta on tänasel päeval täitmisel. President Nelson kuulutas: „See kogumine on kõige tähtsam praegu maa peal toimuv sündmus. Miski ei ole ulatuselt, tähtsuselt ja majesteetlikkuselt sellega võrreldav. Kui te ükskõik millal teete midagi, mis aitab kedagi – olgu siis siin- või sealpool eesriiet – astuda sammu lähemale Jumalaga lepingute sõlmimisele ja hädavajalike ristimis- ja templitalituste saamisele, siis aitate te koguda kokku Iisraeli. Nii lihtne see ongi.” (8) 

Igal nädalal on meile antud võimalus mõtiskleda Jumalaga sõlmitud lepingute üle. Kui võtame vääriliselt sakramenti, siis pühendame end uuesti ja püüame alati Jeesust Kristust meeles pidada ning võtta Tema nime enda peale. Kui peame Tema käske, siis on Tema vaim alati meiega (9). Just meie lepinguliste suhete kaudu Jumalaga õpime Teda tundma ja valmistume koju naasma, et saada suurim kõigist Jumala andidest. „Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud” (10). 


  1. Evangeeliumi Raamatukogu, Pühakirjajuht. 

  1. Russell M. Nelson. Koos edasi minnes. –  Liahoona, apr 2018, lk 7. 

  1. Õpetus ja Lepingud 130:20–21. 

  1. D. Todd Christofferson. Miks see lepingurada? – 2021. a kevadine üldkonverents. 

  1. Õpetus ja Lepingud 82:10. 

  1. Aabrahami 2:9–11. 

  1. Õpetus ja Lepingud 14:7. 

  1. Russell M. Nelson. Iisraeli lootus. – ülemaailmne pühalik koosolek noortele, 3. juuni 2018. a. 

  1. Õpetus ja Lepingud 20:77,79. 

  1. Johannese 17:3.