Piirkonna juhatuse sõnum

Andestus

Andestus on üks suurimaid ande, mille meie Taevane Isa on meile andnud. Tänu Jeesuse Kristuse lepitustööle võime me saada osa rõõmuküllasest andestuse imest, kui kogeme oma südames vägevat muutust, saame „pühaks, ‥ lapse sarnaseks – alistuvaks, tasaseks, alandlikuks, kannatlikuks, täis armastust”, tundes rahu ja kindlustunnet ning saades tröösti ja jõudu rõõmsalt lepingurajal jätkata.

Elder Samuel Koivisto
Vanem Samuel Koivisto, Soome Põhja-Euroopa piirkonna seitsekümmend

Kui Päästja elas maa peal, väljendas Ta oma armastust inimesi teenides. Ta jagas tarkust ja teadmisi, õpetades neile Taevase Isa õnneplaani. Ta kutsus kõiki enda juurde, öeldes: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise!” [1] Seesama kutse on ikka veel jõus ning see on esitatud meile kõigile, et me saaksime Teda tundma õppida ja veidi enam Tema-sarnaseks saada.

Jeesus Kristus on meile andestamises täiuslik eeskuju. Ta õpetas oma jüngritele, kui mitu korda nad peavad oma vennale andestama, kui nende vend endiselt valesti teeb: „Mitte seitse korda, vaid seitsekümmend korda seitse korda.” [2] See tähendab seda, et andestama peab jätkuvalt. Kristus õpetas meid palvetama oma Taevase Isa poole: „Ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kellel on meiega võlgu.” [3] Ülim eeskuju Päästja andestamisvõimest oli Ta palve Jumalale, kui Ta löödi risti ja Ta lausus: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!” [4]

„Andestamine on jumalik omadus. See tähendab anda kellelegi andeks või lakata teda laitmast mingi süü- või pahateo eest. Pühakirjades viidatakse andestusele kaheti. Issand käsib meil oma pattude pärast meelt parandada ja Temalt andestust otsida. Kuid Ta käsib meil andestada ka neile, kes meid pahandavad või meile liiga teevad.” [5] Kristus õpetas: „Andke andeks, siis antakse ka teile andeks.” [6] „Mina, Issand, andestan sellele, kellele ma andestan, aga teilt nõutakse, et te andestaksite kõikidele inimestele.” [7]

Me sündisime maailma selleks, et saada endale füüsiline keha, mis võimaldab meil õppida, kasvada ja areneda. Me kogeme vastandeid ja meil on Taevaisa plaani kohaselt valikuvabadus. Ka siis, kui me anname endast parima, teeme me kõik vigu, patustame, eksime ja langetame valesid valikuid. Meil on võimalik oma patud andeks saada Jeesuse Kristuse lepituse kaudu, kui me teeme siiralt ja täielikult meeleparandust, mis hõlmab murtud südant, kahetsevat vaimu ja Jumalale meelepärast kurvastust.

„Andekssaamine nõuab meeleparandust pattudest ning samaaegset usu kasvatamist ja tugevdamist Jeesusesse Kristusesse. Kui me parandame meelt ja tuleme Tema juurde, oleme me andekssaamise teerajal.” [8]

Vanem Neil L. Andersen on õpetanud: „Meil tuleb siiski meeles pidada, et jumalikku andekssaamise andi ei saa kunagi välja teenida. Seda võib üksnes saada. Jah, selleks et saada andeks, tuleb kuuletuda käskudele ja järgida talitusi, kuid ükskõik kui suuri pingutusi me ise ka ei teeks, kahvatuvad need lunastuse hinna kõrval. Tegelikult on see võrreldamatu. Andestus on and ja Ainus, kes seda andi saab anda, on maailma Lunastaja ja Päästja, Jeesus Kristus. Ta annab oma hindamatu anni vabatahtlikult kõigile, kes selle saamiseks Tema poole pöörduvad.” [9]

Perekonnaläkituses meenutatakse meile, et andestus on üks õnneliku elu põhimõtteid, sõltumata sellest, kui palju inimesi meie perre kuulub: „Õnn saavutatakse perekonnaelus kõige kindlamalt siis, kui see on rajatud Issanda Jeesuse Kristuse õpetustele. Õnnestunud abielud ja perekonnad on üles ehitatud usu, palvetamise, meeleparanduse, andestuse, austuse, armastuse, kaastunde, töö ja tervisliku meelelahutuse põhimõtetele.” [10]

President Nelson on esitanud meile palve: „Minu tänane üleskutse, kallid vennad ja õed, on lõpetada konfliktid, mis möllavad teie südames, teie kodus ja teie elus. ‥ Kordan oma üleskutset lõpetada konfliktid teie elus. Kasutage nii andeksandmiseks kui ka andestuse otsimiseks vajalikku alandlikkust, julgust ja jõudu. Päästja lubas, et „kui [me anname] andeks inimestele nende eksimused, siis annab [meie] taevane Isa ka [meile] andeks”.” [11] „Vaata, see, kes on parandanud meelt oma pattudest, sellele on andeks antud ja mina, Issand, ei pea neid enam meeles.” [12]

Sarnaselt peaksime me andestama ja unustama meile osaks saava ülekohtu. Andestus on üks suurimaid ande, mille meie Taevane Isa on meile andnud. Tänu Jeesuse Kristuse lepitustööle võime me saada osa rõõmuküllasest andestuse imest, kui kogeme oma südames vägevat muutust, [13] saame „pühaks, ‥ lapse sarnaseks – alistuvaks, tasaseks, alandlikuks, kannatlikuks, täis armastust”, [14] tundes rahu ja kindlustunnet ning saades tröösti ja jõudu rõõmsalt lepingurajal jätkata.

Sel põhjusel „me räägime Kristusest, me rõõmustame Kristuses, me jutlustame Kristusest, me kuulutame prohvetlikult Kristusest ja me kirjutame vastavalt oma prohvetlikele kuulutustele, et meie lapsed võiksid teada, millisest allikast nad võiksid otsida andestust oma pattudele”. [15]

 

 1. Mt 11:28
 2. Vt Mt 18:21–22
 3. Lk 11:4 (vt ka s 1–3)
 4. Lk 23:34
 5. Gospel Topic: Forgiveness
 6. Lk 6:37
 7. ÕL 64:10
 8. Vt Neil L. Andersen. The Divine Gift of Forgiveness, lk 146
 9. Neil L. Andersen. The Gift of Forgiveness. – Liahona, veebr 2021, lk 11
 10. Perekond: läkitus maailmale
 11. Russell M. Nelson. Vaimse hoo vägi. – 2022. a kevadine üldkonverents
 12. ÕL 58:42
 13. Vt Mo 5:2
 14. Mo 3:19
 15. 2Ne 25:26