Noorte ühinguvahetuse vanusepiirangute muudatused

Noored ringis

Alates 2019. aastast lõpetavad lapsed ja noored Algühingu ja liiguvad ühest klassist või kvoorumist teise vanusegruppide kaupa. Väärilised noored mehed võivad saada preesterluse ameti juba jaanuarikuus, kui nad saavad sama aasta jooksul 12-,14- või 16-aastaseks. Väärilised noored võivad saada piiratud kasutusõigusega templisoovituse juba jaanuarikuus, kui nad saavad sama aasta jooksul 12-aastaseks.

14. detsembril välja antud Esimese Presidentkonna teadaande kohaselt muutub ajastus, millal lapsed ja noored lõpetavad Algühingu, liiguvad ühest klassist või kvoorumist teise, võivad minna esimest korda templisse ning millal noori mehi võib pühitseda preesterluse ametitesse. Need muudatused jõustuvad alates 2019. aasta jaanuarist.

Need muudatused lähtuvad „soovist tugevdada meie armsaid lapsi ja noori kasvava usuga Jeesusesse Kristusesse, sügavama mõistmisega Tema evangeeliumist, suurema ühtsusega Tema Kirikus ja kirikuliikmete vahel”, teatab Esimene Presidentkond avaldatud kirjas.

Alates 2019. aasta jaanuarist hakkavad lapsed lõpetama Algühingut ja osa võtma pühapäevakoolist ja Mesipuu või diakonite kvoorumi tundidest vanusegruppide kaupa, mitte igaüks oma 12. sünnipäeval, nagu toimus varem.

Peale selle võib noori mehi pühitseda preesterluse ametitesse juba jaanuarikuus, kui nad saavad sama aasta jooksul 12-,14- või 16-aastaseks, ning noored võivad saada piiratud kasutusõigusega templisoovituse juba jaanuarikuus, kui nad saavad sama aasta jooksul 12-aastaseks – seda kõike vastavalt nende „individuaalsele väärilisusele, valmisolekule ja isiklikele oludele”.

Vastavalt Kiriku teadaandele, pole noorte meeste preesterluse ametitesse pühitsemise vanusepiirangud õpetuslikult kohustuslikud ja on Kiriku ajaloo vältel muutunud. (Vt Korduma kippuvad küsimused.)

President Russell M. Nelson teatas reedel Facebookis postituses: „Kuigi need muudatused toovad endaga kaasa olulisi logistilisi muutusi, innustan ma teid keskenduma ennekõike vaimsele tulule.

„Meie noored ja lapsed on parimate seas, keda Issand on üldse kunagi maailma saatnud. Neil on võime olla nutikam ja arukam ning mõjutada maailma rohkem, kui eelnevad põlvkonnad seda tegid. Peame tegema enda osa, et aidata neil oma potentsiaal saavutada.”

„Päästja juhib oma Kirikut,” ütles Noorte Naiste üldjuhataja õde Bonnie H. Cordon. „Ta teadis, et see muudatus tuleb ja innustas praeguseid 11-aastaseid, kes on valmis uuteks ülesanneteks ja suuremateks teenimisvõimalusteks. Ta tunneb oma poegade ja tütarde võimeid. Me usaldame neid täielikult. Oleme ääretult tänulikud ilmutuste eest!”

Üheskoos edasiminek

Praegu hakkavad lapsed, kes saavad 12-aastaseks, käima Noorte Naiste või Noorte Meeste ühingus ja lähevad seejärel tagasi Algühingu tundi või soovi korral noorte pühapäevakoolitundi. Alates 2019. aastast lõpetavad Algühingu 11-aastaste ustavate klassid tegevuse ja jaanuarist hakkavad kõik 11-aastased käima koos pühapäevakoolis.

„See üleminek on palju sujuvam, kui kogu vanusegrupp vahetab klassi üheskoos, selle asemel et lahkuda Algühingust kogu aasta jooksul ükshaaval,” ütles õde Joy D. Jones, Algühingu üldjuhataja.

Noorte Meeste üldjuhataja, vend Stephen W. Oweni sõnul on laste ja noorte grupina edasiliikumine parem: „Tuleb arvestada nende omavahelist ühtsust ja sõprust. Nad arenevad üheskoos. See muudatus aitab usulepöördumisele kaasa. See paneb aluse kuuluvustundele.” Tema sõnul ei johtu see muudatus ainult sõprusest, kuigi soodustab kvoorumites omavahelist vennastumist. „Meie eesmärk on usulepöördumine Jeesuse Kristuse evangeeliumisse,” ütles ta. „Noored on osa vaimsest väesalgast, nagu õpetas president Nelson. Keegi ei tohiks tunda end üksildasena. Me oleme koos.”

See muudatus tähendab ka seda, et diakonid ja Mesipuud ei pea enam ootama oma 12. sünnipäeva, et võtta osa laagritest. Ja kuigi kohtamaskäimisega peaks endiselt ootama 16. eluaastani, võivad vestad ja õpetajad osaleda tantsuõhtutel ja noortekonverentsidel ning võtta vastu teenimisülesandeid ka enne 14-aastaseks saamist.

Vend Owen soovib, et noored mehed mõistaksid, kui imeline see muudatus on. „Teil on sõbrad,” ütles ta. „Te ei pea ootama. Võite koos edasi liikuda. See muudatus on sarnane sellele, mis toimub koolis ja teie muudes eluvaldkondades.”

Õde Cordoni sõnul on vanusegruppide kaupa edasiliikumise eelis see, et klassijuhatused võivad segamatult koos teenida, ilma et kellegi sünnipäeval juhatuse liikmeid kaotataks. Selle asemel võivad juhatused „võtta aega, et noori naisi tundma õppida ja planeerida üritusi, mis õnnistaksid neid ja nende peresid”. Tema sõnul on see õnnistus ka juhtidele. „See on tore. Me ei kaota enam pidevalt juhatuse liikmeid. Me teame, et igas vanusegrupis käivad samad noored naised koos kaks aastat. Meil on järjepidevus ja ühtsus.”

Templitöö

„Olen eriti põnevil, et need muudatused võimaldavad noorematel lastel osa võtta templitööst,” ütles õde Jones. „Nad loevad tavaliselt päevi oma 12. sünnipäevani, et piiratud kasutusõigusega soovitus saada ja templitalitusi tegema minna.”

„See teadaanne on järjekordne märk usaldusest, mis meil nende erakordsete noorte vastu on,” ütles õde Cordon. „Neil noortel on templis teha suur töö – töö, mis võib alata kohe pärast Noortesse Naistesse või Noortesse Meestesse minekut!”

„Ma loodan, et asjaosaliste vanemad mõistavad, kui küpsed nende lapsed päriselt on,” sõnas õde Jones. „Nad on valmis! See annab kõigile Algühingu klasside lastele, kes on koos õppinud ja valmistunud, võimaluse edasi areneda ja Noortesse Naistesse või Noortesse Meestesse üle minna.”

See teadaanne võimaldab ka isiklikest oludest lähtuvat paindlikkust. Lapsevanemad ja piiskopid peaksid koos nõu pidama, et otsustada, mis on iga lapse ja noore jaoks parim. Mõned Kiriku piirkonnad võivad jääda ka praegu kehtivate üleminekukuupäevade juurde, selle asemel et neid alates jaanuarist muuta.