Piirkonna juhtkonna sõnum

Kõikide Jumala laste armastamine

Oleme kõik vennad ja õed, igaüks meist armastava Taevase Isa laps. Tema poeg, Issand Jeesus Kristus, kutsub meid kõiki Tema juurde minema ega tõrju tagasi

Vanem Torben Engbjerg, Taani
Vanem Torben Engbjerg, Taani Põhja-Euroopa piirkonna seitsekümmend

Jumala laste armastamine võib mõnikord, ka erinevates maailma olukordades, tunduda raske. Me kogeme uute inimeste ja uute kultuuride tulemist meie ühiskonda. Paljud neist tulevad otsima paremaid ja turvalisemaid tingimusi. Selline ränne on toimud kogu inimajaloo jooksul.

Kas me oleme paremad erinevatest olukordadest pärit inimesi vastu võttes, kui olid inimesed enne meid? Kas praegu oleme paremad armastama kõiki Jumala lapsi hoolimata sellest, kes nad on ja milliseid erinevusi võivad meie ellu tuua?

Sest see on sõnum, mida te algusest saadik olete kuulnud, et me peame üksteist armastama.1 See on käsk, et me “armasta[me] üksteist2  ja neile, kes on selles edukad on lubatud õnnistus: „Ja kes peab tema käske, see jääb temasse .. Ja sellest me tunneme, et tema jääb meisse, sellest Vaimust, kelle ta meile on andnud.”3

Kui armastame kõiki Jumala lapsi hoolimata sellest, millistest olukordadest nad tulevad, hoolimata nende nõrkustest või tugevustest, nende rahvusest, usust, nahavärvist ja soost, on meil lubadus, et Issanda Vaim jääb meisse. Teiste sõnadega and, mis aitab meil saada Kristuse-sarnaseks ja aitab meil teha enda ümber olevatele inimestele head, nagu Tema oleks teinud. Selle poole püüdlemine ei aita mitte ainult neid, keda hakkame armastama, vaid õnnistab ka meid õnnelikumate ja täielikumate eludega. Pärast seda, kui oleme teinud kõik, mida saame teha, ja armastanud nii palju, kui suudame, ja kõiki, keda suudame, siis sekkub Tema ja aitab meil saavutada ülejäänu4, isegi et armastame neid, kes võiksid olla meie vaenlased.

p2

Me teame pühakirjadest, et täiuslik armastus ajab välja kogu hirmu. Sama pühakirjaviide õpetab meile, et kui armastame teisi Päästja moodi, siis oleme „täidetud ligimesearmastusega, mis on igavikuline armastus …” ja „kõik lapsed on [temale] ühesugused” ning Ta armastab meid kõiki „täiusliku armastusega”. 5

Erinevused meie ja teiste Jumala laste vahel kehtivad ainult maise elu jooksul. Igavikulises perspektiivis on asjad teistmoodi. „Inimene .. sündis taevastest vanematest” 6 ja me olime kõik ühesugused ning nad armastasid meid minevikus võrdselt, armastavad meid praegu ja tulevikus võrdselt.

Jeesuse Kristuse lepituse kaudu saame saada oma Taevase Isa sarnaseks. Ta armastab meid kõiki just nii, nagu Ta ootab, et me armastaksime üksteist.

„Kui Jeesus oli maa peal, siis Ta pidevalt aitas neid, keda jäeti välja, ei pandud tähele või koheldi halvasti. Tema järgijatena peame toimima samamoodi! Me usume kõikide Jumala laste vabadusse, lahkusesse ja võrdsusesse.

Oleme kõik vennad ja õed, igaüks meist armastava Taevase Isa laps. Tema poeg, Issand Jeesus Kristus, kutsub meid kõiki Tema juurde minema ega tõrju tagasi „ei musta ega valget, orja ega vaba, meest ega naist” (2. Nefi 26:33). Iga Jumala poeg ja tütar väärib austust, hoolimata nende nahavärvist ja uskumustest. Näidakem armastust kõikide Jumala laste vastu.” 7

Jumal armastab oma lapsi; kõigi nimesid teab Ta.

Üle kogu maailma, armastus on sama Tal.

Õnnistab oma lapsi andide helgetega Ta.

Looduse ilu on märgiks hoolest Tal.

Jumal armastab oma lapsi; suuri õnnistusi saadab Ta.

Oleme Tema pere osad ja sõbrad saame olla.

Tema lahkus ja hoolimine on mul näha aidanud.

Kuidas saan armastada teisi nagu mind Ta armastanud.” 8


1. 1. Johannese 3:11

2. 1. Johannese 3:23

3. 1. Johannese 3:24

4. 2. Nefi 25:23 ja 10:24

5. Moroni 8:16-17

6. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), lk 335

7. Jesus Said Love Everyone, President Russell M. Nelson, The Friend, aprill 2021

8. Words by Janice Kapp Perry to music by Michael F. Moody