12. rahvusvahelise kunstikonkursi üksikasjad

12. rahvusvahelise kunstikonkursi üksikasjad

Eesmärgid

Selle žürii hinnatava rahvusvahelise kunstikonkursi ja -näituse eesmärk on (1) innustada viimse aja pühasid kõrgel tasemel kunsti looma; (2) tutvustada viimse aja pühade mitmekesist kultuuri loomingut, mis avaldub erinevate stiilide, tehnikate, meedia ja häälte kaudu; (3) rikastada Kiriku Ajaloomuuseumi kunstikogu välja antavate ostu auhindade kaudu.

 

Teema

12. rahvusvahelise kunstikonkursi teema on „Kõik on Jumalale ühesugused”.

Teema on seotud salmiga 2. Nefi 26:33, kus öeldakse: „[Issand] ei tee midagi muidu, kui et see on inimlastele selge; ja ta kutsub neid kõiki enda juurde tulema ja saama osa tema headusest; ja ta ei tõrju tagasi kedagi, kes tuleb tema juurde, ei musta ega valget, orja ega vaba, meest ega naist; ja ta mäletab paganaid; ja kõik on Jumalale ühesugused, nii juudid kui ka paganad.”

 

Tähtajad

 • Tööde esitamise tähtaeg: 1. veebruar – 1. juuni 2021

 • Eeldatav näituse toimumise aeg: märts – oktoober 2022

 

Osavõtu kriteeriumid ja üldeeskirjad

 • Konkursil võivad osaleda kõik Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed, kes on vanemad kui 18 aastat (liikmed peavad tööde esitamise viimaseks päevaks olema 18-aastased).

 • Iga kunstnik saab saata ainult ühe kunstiteose.

 • Kunstiteos peab olema valminud pärast 2018. aastat ja enne tööde esitamise tähtaja lõppu.

 • Muuseum ootab töid, mis kannavad endas erinevaid kultuurilisi ja esteetilisi traditsioone, stiile ja loomingulisi vorme. Loominguliste vormide alla võivad kuuluda maalid, joonistused, tekstiilikunst, fotograafia, graafika, skulptuur, klaas, savi, keraamika, puit, nahk, kivi, metall, traditsiooniline kunst ja rahvakunst, segameedia, multimeedia, video, kino ja palju muud. See konkurss ei hõlma luulet, etendusi ja muusikat.

 • Kunstiteose pikim külg ei tohi koos raamiga olla üle 183 sentimeetri.

 • Kunstiteos koos raamiga ei tohi kaaluda üle 136 kilogrammi.

 • Osutudes teise hindamisvooru valituks, peavad kunstiteosed eksponeerimiseks jõudma muuseumisse. Muuseum ei vastuta kunstiteoste raamimise ega neile riputamis- või kinnitamise mehhanismide paigaldamise eest.

 

Hindamise protsess

 • Viis žürii liiget valitakse Ameerika Ühendriikide ja/või maailma erinevatest piirkondadest ning nende hulka kuuluvad mitmekülgse esteetilise väljaõppe ja kogemustega eksperdid.

 • Igal konkursil on uus žürii, et vältida võimalike eelistuste tekkimist.

 • Žürii esimees annab žüriile juhised ja hindamiskriteeriumid ning korraldab kõiki žürii protseduure, et kaitsta konkursi ausust ja mainet. Žürii esimees hääletamisel ei osale.

 • Hindamine toimub kahes voorus. Esimeses voorus hindab žürii kõiki konkursile saadetud töid digitaalsete kujutiste või fotode ning kunstniku kirjelduse põhjal, et valida välja, millised kunstiteosed saavad edasi teise vooru. Teises hindamisvoorus, mis viiakse lõpule tegelike füüsiliste kunstiobjektide hindamise teel, valitakse, millised tööd lähevad näitusele.

 

Hindamiskriteeriumid

Žürii liikmed hindavad kunstiteoseid kolme kriteeriumi põhjal:

 • Teemale vastavus: Kunstiteos annab edasi viimse aja püha temaatikat, vastab konkursi teemale ja sellel on kaasas hea kirjeldus kunstnikult. Vaatepunkt on ainulaadne ja lai. Kunstiteos süvendab vaataja arusaama teemast.

 • Innovaatilisus: Kunstiteose kontseptsioon, vorm ja kultuurikontekst on loovad või isikupärased. Kunstiteos käsitleb ainulaadset kultuuritunnetust, vaatenurka ja innovaatilist mõtlemist. Individuaalne väljendus on originaalne, erakordne ja asjakohane. Teos paistab teiste seast silma oma leidlikkuse ja stiilitunnetuse poolest.

 • Kunstiline väärtus: Kunstiteos vastab oma vormile ning omab suurepärast esteetilist ja tehnilist taset. Kunstilised vormielemendid on kõrge kvaliteediga. Materjal ja teostamise meetod annavad tõhusalt edasi üldist sõnumit.

 

Auhinnad

 • Muuseumikogu arendamise eesmärgil antakse välja ostupreemiad. Need preemiad valivad välja Kiriku ajaloo-osakonna tavapärase praktika järgi kunsti ja esemete hankespetsialistid, pidades nõu teiste Kiriku Ajaloomuuseumi ja Kiriku ajaloo-osakonna spetsialistidega. Kunstiteostele, mis saavad ostupreemia, ei saa omistada žürii preemiat.

 • Žürii Preemia antakse välja (kaks iga žüriiliikme poolt), et tunnustada kõrget kunstilist taset võistlustööde hulgas. Žürii Preemia on rahaline, summa on 500 USA dollarit.

 • Külastajate preemiad määratakse näituse lõpus muuseumi külastajate galeriis toimunud hääletuse põhjal. Viis enim hääli saanud tööd saavad rahalise preemia 500 USA dollarit. Kõik näitusel olevad teosed osalevad külastajate preemia konkursil, olenemata juba saadud muudest preemiatest.

 

Kuidas osaleda?

Konkursile võistlustöö esitamiseks järgige palun järgnevaid juhiseid. Kõigi võistlustööde esitamise tähtaeg on 1. juuni 2021.

1. Esitage see blankett oma isiklike andmete, kunstniku elulookirjelduse ja kunstiteoste kirjeldusega.
2. Pärast blanketi esitamist saate e-kirja koos juhistega, kuidas lisada oma esitlusele oma kunstiteostest pilte. Teie võistlustöö vaadatakse üle alles siis, kui olete selle sammu
lõpule viinud.